Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor de praktijk “Ziz counseling”, gevestigd te Doorn. Ziz counseling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62270052, BTW nr: 176847443B01

  1. Aanbod

“Een psychosociaal counselor, helpt mensen hun doelen te bereiken door middel van kennisoverdracht en individuele procesbegeleiding (therapie).” Dit gebeurt bij Ziz counseling aan de hand van individuele counselinggesprekken, met behulp van verschillende (verander)technieken. Alles passend bij de vraag en het proces van de cliënt.

  1. Cliënt

De persoon welke een counselinggesprek heeft bij Ziz counseling.

  1. Privacy / Beveiligingsbeleid

Cliënten kunnen worden gevraagd om persoonsgegevens te delen met Ziz counseling. Ziz counseling draagt er zorg voor dat er niet meer persoonsgegevens worden vastgelegd dan noodzakelijk. Hiervoor gebruikt Ziz counseling de behandelovereenkomst en cliëntendossier dat opgesteld is door de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). De gegevens worden verzameld om een zo goed mogelijk passende therapie aan te kunnen bieden aan de client en voor de facturatie. Persoonsgegevens worden digitaal met een wachtwoord beveiligd opgeslagen op een computer met een goed functionerend antivirus programma. Ook wordt er gezorgd voor een beveiligde back up zodat de persoonsgegevens gewaarborgd blijven. Mochten de persoonsgegevens niet volledig zijn, dan zullen de gegevens in samenspraak met de client worden aangevuld. Mochten de persoonsgegevens onjuist zijn, dan zullen de gegevens in samenspraak met de client worden gecorrigeerd of verwijderd. Om de persoonsgegevens up-to date te houden is het van belang dat de client het meldt als er een verandering plaatsvindt in zijn/haar persoonsgegevens, zodat de opgeslagen gegevens actueel blijven.

Wat tijdens de gesprekken bij Ziz counseling besproken wordt blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt toch melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft Ziz counseling de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan Ziz counseling door de cliënt niet worden aangesproken.

Ziz counseling heeft ook een Privacy policy opgesteld. Deze is onder de algemene voorwaarden  in te lezen.

  1. Dossier

De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heb je recht op inzage van je eigen dossier. Hiervoor dien je dan apart een afspraak te maken.

  1. Derden

Informatie aan derden wordt door Ziz counseling alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. De cliënt wordt hiervan dan wel door Ziz counseling in kennis gesteld.

  1. Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt zowel de werkwijze van Ziz counseling besproken als de verwachtingen van de cliënt. De kosten voor het kennismakingsgesprek zijn €25,- en is optioneel. Na wederzijdse overeenstemming zal er na het kennismakingsgesprek een counselingtraject worden gestart, startende met een intakegesprek.

  1. Aantal sessies

Ziz counseling gaat uit van gemiddeld 5 tot 8 sessies. Dit is afhankelijk van het individuele proces van de cliënt. De sessies kunnen op verzoek van de cliënt (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passend bij het proces van de cliënt. Mocht Ziz counseling om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt. Wanneer nodig en/of gewenst zal Ziz counseling de cliënt doorverwijzen naar een andere instantie / therapeut.

  1. Aansprakelijkheid

De Psychosociaal counselor begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is de counselor niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling.

Bij verhindering

Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren (telefonisch via 06 – 23614333,mag via voicemail) of schriftelijk via (zizcounseling@outlook.com) wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij te laat afzeggen wordt het consult (met het tarief geldend voor 1 uur) alsnog in rekening gebracht. Mocht het echter door onvoorziene omstandigheden voor Ziz counseling niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden dan wordt de afspraak – in overleg – verzet naar een ander moment. Ziz counseling zal dan trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden dan geen kosten in rekening gebracht.

Bij annuleren van het yogaweekend binnen 6 weken voordat het weekend plaatsvindt, is de boeker het gehele bedrag verschuldigd. De persoon die de boeking doet kan overwegen om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Tarieven

Voor nieuwe cliënten staan op de website www.zizcounseling.nl altijd de dan geldende tarieven. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Betaling

Na elke sessie ontvangt de cliënt een factuur van de plaatsgevonden sessie. In principe gaat de factuur naar het aangegeven e-mailadres. Op verzoek kan dit echter ook via de post. De factuur dient binnen 15 dagen na dagtekening te worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding van het factuurnummer. De betaling is niet afhankelijk van de (hoogte van de) vergoeding door de zorgverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren bij de ziektekostenverzekeraar over de mogelijkheden van vergoeding.

NFG en RBCZ

De counselor is ingeschreven bij de beroepsvereniging NFG registratienummer: 8483 en houdt zich aan de door de NFG opgestelde beroepscode (www.de-nfg.nl). Ook is de counselor ingeschreven in de koepelorganisatie RBCZ registratienummer: 810552R (http://www.rbcz.nu). De Vektis / AGB code van de counselor en de praktijk is: 90102774/90062190

Locatie

In principe vinden de gesprekken – op afspraak – plaats op het adres: Beukenlaan 6, 3941 BA in Doorn. Mocht het om wat voor reden ook moeilijk zijn om naar de praktijk te komen, dan kan ziz counseling in overleg ook bij de client thuis komen. Extra kosten zijn dan €0,27,- de kilometer, gerekend vanaf de praktijk.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Voor nieuwe cliënten staat op de website www.zizcounseling.nl altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Ziz counseling

Doorn, 18-5-2018